Saturday, September 22, 2007

ज्याचं त्याचं पुस्तक...

अमित : आपलं आयुष्य उघड्या पुस्तकासारखं असावं!

मी : नाय रे! त्रास होतो!

अमित:
अरे आपण ते कोणासमोर उघडं करतोय हे समजायला हवं!

मी :
हम्म... पण आपलं पुस्तक वाचण्यात कधी कधी समोरच्याला इंटरेस्टच नसतो!

अमित :
ती व्यक्ती रोज वाचनालयात जात असावी!

मी :
हा! हा! हा!.. बरोबर आहे... असेल कदाचित.. त्यामुळे त्यांना आपल्या पुस्तकात इंटरेस्ट नाही!

अमित :
त्यांचे वाचन भरपुर असल्यामुळे, आपल्या पुस्तकातले मथळे त्यांना उथळ वाटतात!

मी :
त्यांच्यासाठी आपलं पुस्तक म्हंजे, चंपक मासिक!

अमित :
हम्म... समोर संभाजी सारखा ग्रंथ असताना, चंपक कोण वाचेल?

मी :
काहींना तर संभाजी वाचायलाही वेळ नाहीये!! ;)